§ 1. Generelt
Dansk Andelsinkasso A/S (DAI) etiske regler forpligter konsulenter og medarbejdere ansat i eller tilknyttet DAI.

§ 2. Ansvarsregler
Som samarbejdspartner/konsulent og ansat, påhviler der et særligt ansvar:

Et ansvar over for kunderne for at tilvejebringe den bedst mulige løsning af pålagte opgaver, i forhold til de midler, der er afsat til opgaven, samt til enhver tid at foreslå de efter forholdene optimale løsninger.

Et ansvar over for kunderne ved konstant at medvirke til at højne og værne om det professionelle niveau i branchen, ved at være på forkant med udviklingen – teknologisk, uddannelsesmæssigt og operationelt.

Et ansvar over for den tillid kunden viser medlemmet, ved blandt andet at give medlemmet adgang til kundens interne informationer, således at kunder nu og fremover er trygge ved at købe ydelser hos DAI.

Et ansvar for, at samarbejdspartnere/konsulenter optræder korrekt og sagligt over for offentligheden som repræsenterende både den enkelte virksomhed – og branchen generelt.

Et ansvar for til stadighed at være i besiddelse af den eller de autorisationer, godkendelser eller uddannelser, der via lovgivning eller generel branchepraksis kræves for at udøve den pågældende aktivitet.

§ 3. Fortrolighed
DAI og dennes nuværende og tidligere medarbejdere må ikke videregive konfidentielle oplysninger eller viden af konfidentiel karakter, der er indhentet i forbindelse med løsning af opgaver for nuværende og tidligere kunder.

§ 4. Forretningsskik
En ansat skal iagttage god forretningsskik – såvel alment som ud fra de specifikke retningslinier, der udstikkes af ledelsen

Ved kontakt med skyldnere skal skyldner behandles med respekt, og der skal tales pænt og høfligt.

Skyldner må ikke nedgøres på nogen måde, og det er DAI´s opfattelse, at det bedste resultat opnåes gennem dialog eller ved brug af de retlige virkemidler der står enhver til rådighed

§ 5. Markedsføring
DAI skal i sin markedsføring efterstræbe saglighed, ansvar, objektivitet og åbenhed.

§ 6. Myndighedsansvar
DAI har et særligt ansvar overfor Politi, Retsmyndigheder og andre institutionelle samarbejdspartnere. Ansvaret indebærer, at DAI, tilknyttede konsulenter og ansatte i videst muligt omfang skal samarbejde med disse organisationer i branchesammenhæng, samt at sikre, at de lovkrav og normer, der opstilles for branchens medlemmer, opfyldes og kontrolleres såvel internt som eksternt i virksomheden. Dette gælder også virksomhedens underleverandører. Herudover skal DAI, tilknyttede konsulenter og ansatte medvirke til, at krav og normer til enhver tid afspejler et højt professionelt niveau.

§ 7. Påklædning.
De pålægges tilknyttede konsulenter altid at være velpåklædt, velsiogneret og i øvrigt præsentabel. Konsulenten er virksomhedens ansigt ud af til.

§ 8 . Køretøj
De af konsulenterne brugte køretøjer, skal være annonyme og må ikke signalere inkasso virksomhed. Der stilles krav til at køretøjet er pæn og i god stand.